ایجاد توانمندی در دانشجویان (مقطع مقدمات علوم بالینی) برای اخذ شرح حال از بیماران و برقراری ارتباط مناسب با بیمار و معاینه فیزیکی صحیح بیماران.

این درس ترکیب سمیولوژی نظری 1 و 2 است که به دلیل شرایط پاندمی همزمان برگزار میشود

این درس ترکیب سمیولوژی عملی 1 و 2 است که به دلیل شرایط پاندمی همزمان برگزار میشود


سعی بر این است تا نقائص دوره سمیولوژی تاحدی جبران شود