ایجاد توانمندی در دانشجویان (مقطع مقدمات علوم بالینی) برای اخذ شرح حال از بیماران و برقراری ارتباط مناسب با بیمار و معاینه فیزیکی صحیح بیماران.